Prynwch Instagram Likes

Adolygiadau TurboMedia.io Trustpilot 100% Bathodyn Diogel SSL

Pa fanteision fydda i'n eu gweld os ydw i'n prynu Instagram yn hoffi?

✅

Mae'n annog eraill i hoffi a rhoi sylwadau ar eich swyddi

✅

Cynyddu eich graddfeydd yn yr Hashtags a ddefnyddiwyd gennych

✅

Yn eich helpu i wthio tuag at yr effaith “firaol”

✅

Mae eraill yn fwy tebygol o hoffi, gweld a rhoi sylwadau ar eich swyddi

✅

Cyflwynir gorchmynion yn llwyr o fewn oriau 24

✅

Bydd TurboMedia bob amser yn darparu mwy nag y gwnaethoch ei brynu

Cwestiynau Cyffredin

Pam ddylwn i brynu Instagram Yn hoffi?

Mae'n bosibl mai hoff yw'r metrig pwysicaf y bydd dilynwr neu ddilynwr posibl yn edrych arno pan fyddant yn edrych ar eich proffil. Mae'n hynod o bwysig bod eich Hoffterau'n cyfateb i'ch cyfrif dilynwyr i gynnal hygrededd ymhlith eich cynulleidfa.

Os oes gennych chi ddilynwyr 20,000 a dim ond 20 sy'n hoffi, bydd yn achosi i'ch cynulleidfa gwestiynu dilysrwydd ac ymgysylltiad eich dilynwyr. Pan fyddwch chi'n prynu Instagram Likes, gallwch gynyddu'r gymhareb Hoffi i Ddilynwyr ar eich proffil. Dangoswyd bod hyn yn cynyddu'r ymgysylltiad organig gyda'ch cynulleidfa.

Pryd fydd fy Instagram Likes yn cael ei gyflwyno?

Er mwyn sicrhau gwasanaeth a darpariaeth o'r ansawdd uchaf, rydym yn adolygu pob gwerthiant â llaw. Felly, gall gymryd hyd at 24 awr i'ch gorchymyn ddechrau. 99% o'r amser y bydd eich archeb yn dechrau o fewn ychydig oriau neu lai. Os oes gennych orchymyn mwy, bydd yn parhau bob dydd nes bod y gwasanaeth wedi'i gyflwyno'n llawn.

Os oes gennych ddiddordeb mewn cael Likes yn cael eu dosbarthu i'ch holl swyddi newydd yn awtomatig, efallai yr hoffech ystyried ein hoff gynlluniau awtomatig. I weld y cynlluniau hyn, mewngofnodi yma.

A yw hyn yn peryglu fy Nghyfrif?

Mae ein gwasanaethau yn 100% yn ddiogel i'w defnyddio. Yn wahanol i lawer o ddarparwyr gwasanaeth, nid ydym yn gofyn am eich cyfrinair Cyfrif Cyfryngau Cymdeithasol nac yn gofyn amdano. Felly, nid ydym yn rheoli eich cyfrif nac yn ei gyfarwyddo i wneud unrhyw beth na ddylai fod yn ei wneud. Mae'r gwasanaethau a ddarparwn yn cael eu profi dro ar ôl tro ac yn parhau i ddiweddaru ac esblygu gyda'r cymwysiadau cyfryngau cymdeithasol i sicrhau'r canlyniadau gorau a gorau.

Mae FreeFollowers.io wedi bod yn darparu gwasanaethau Marchnata Cyfryngau Cymdeithasol o'r radd flaenaf a'r mwyaf arloesol ar-lein.

Pam nad oes unrhyw un yn debyg o “hoffi” chi, a beth allwch chi ei wneud am y peth

O fis Mehefin 2018, cyhoeddodd Instagram fod y llwyfan cyfryngau cymdeithasol poblogaidd wedi cyrraedd lefel ddigynsail 1 biliwn o ddefnyddwyr misol, gyda 500 miliwn o ddefnyddwyr gweithredol dyddiol. Mae hyn yn gwneud Instagram yr ail safle cyfryngau cymdeithasol yr ymwelir ag ef yn fwyaf rheolaidd wrth ymyl Facebook, yn 1.47 biliwn o ddefnyddwyr gweithredol bob dydd, yn curo ei gystadleuydd, Snapchat, sy'n eistedd yn barchus 191 miliwn o ddefnyddwyr gweithredol dyddiol.

Mae pawb a'u mam ar Instagram — yn llythrennol— “hoffi” a “rhannu” cyfryngau ar bob adeg o'r dydd neu'r nos. Mae busnesau bellach yn manteisio ar gyrhaeddiad eang y cais, ac ers creu'r cais Proffil Busnes Instagram yn 2016, bellach mae dros 25 miliwn o gyfrifon busnes ar Instagram hyd yn hyn.

Mae bron 80% o Instagram yn adrodd eu bod yn barod wedi dilyn proffiliau busnes lluosog a gweld cynnwys brand gan y busnesau hyn yn rheolaidd. Er gwaethaf rhwyddineb mynediad cwmnïau i ddarpar gleientiaid drwy'r ap, nid yw proffiliau busnes Instagram yn rhydd rhag y gystadleuaeth. Mae algorithmau newidiol yn gwneud cyrraedd cynulleidfaoedd dymunol yn fwy anodd nag erioed, ac nid yw proffiliau bellach yn cael eu rhestru yn seiliedig ar gyfrif “dilynwyr”, ond yn seiliedig ar eu lefelau o ymgysylltu.

Felly beth yw ymgysylltu? Yn y termau symlaf, ymgysylltiad ar Instagram yw nifer y “sylwadau”, “sylwadau”, neu'r “cyfranddaliadau” y mae swydd benodol yn ei dderbyn. Po fwyaf yw "cynnwys" cynnwys eich tudalen, po uchaf yw'r cynnwys yn nhrefn golwg Instagram. Mae rheng uwch yn rhoi gwell cyfle i chi gael eich neges o flaen defnyddwyr posibl, gan gynyddu eich ymwybyddiaeth brand a'ch presenoldeb cyffredinol.

Wrth i bwysigrwydd ymgysylltu fod yn anos i ddefnyddwyr ei anwybyddu, mae nifer cynyddol o unigolion yn dewis prynu “hoff” ar gyfer eu proffiliau, ac wrth wneud hynny, maent yn profi hwb ar unwaith ar eu tudalennau. Er bod llawer o gurusau'r cyfryngau cymdeithasol yn gyflym yn diystyru'r dull hwn o gael “hoff” fel chwyddiant artiffisial o ymwybyddiaeth brand, mae llawer o fanteision i bob busnes i dalu am “hoffi”, ac mae'n ychwanegiad i'w groesawu at unrhyw strategaeth farchnata ddigidol gyflawn.

Nid yw “Hoff” a “Dilynwyr” yn cael eu creu yn gyfartal.

Gyda'r newid diweddar i mewn Instagram'algorithm, Ystyrir bod “hoff” yn bwysicach na “dilynwyr.” Nid yw'n ddigon i frandiau fod â nifer fawr o “ddilynwyr” ar eu cyfrif i weld eu cynnwys. Mewn gwirionedd, amcangyfrifir na fydd dilynwyr brand penodol ond yn gweld tua 10% o'u cynnwys sydd wedi'i bostio'n organig. Mae hynny'n golygu na fydd 90% o'ch swyddi wedi'u curadu'n berffaith yn cyrraedd y defnyddiwr, yn y bôn yn gwastraffu'ch amser a'ch adnoddau. Er mwyn i fusnes fod yn weladwy yng nghymuned Instagram, mae'n rhaid i aelodau'r gynulleidfa fod yn “hoff iawn” ac yn ymgysylltu â swyddi y busnes hwnnw. Pan fyddwch chi'n prynu mae Instagram yn hoffi, bydd eich brand yn sefyll allan fel y cysyniad apelgar y mae, yn cyrraedd cynulleidfa ehangach, ac yn trosi rhagolygon i ddefnyddwyr.

Mae nifer cynyddol o “hoff” yn arwain at welededd brand cynyddol.

Prynu Instagram Likes Mae Instagram yn gwobrwyo swyddi gyda lefelau uchel o ymgysylltu trwy eu datgelu i gynulleidfa ehangach sydd hefyd yn debygol o ymgysylltu â'ch swyddi. Dyma sut mae'n gweithio; os ydych yn postio llun o gôn hufen ia blasus a bod y swydd honno'n cael criw o “hoffi”, mae'n debyg y bydd yn uwch na swyddi poblogaidd tebyg gyda'r un hashgs. Yn ôl arolwg diweddar gan Omnicore, Mae 95 miliwn o luniau yn cael eu llwytho i fyny i Instagram bob dydd. Gyda'r lefel honno o gystadleuaeth, sut allwch chi wybod yn sicr bod eich cynulleidfa yn gweld yr hyn rydych chi'n ei bostio? Pan fyddwch chi'n prynu mae Instagram yn hoffi, nid yn unig y bydd eich cynnwys yn eistedd yn uwch ar borthiant eich dilynwr ei hun, ond bydd gan ddilynwyr dilynwyr siawns uwch o weld eich negeseuon yn ymddangos. Fe allech chi hyd yn oed lanio man ar Instagram Archwilio Tudalen, nodwedd fach braf sy'n crynhoi'r holl swyddi y mae'r defnyddiwr “wedi eu hoffi,” yn ogystal â swyddi sy'n “hoffi” gan broffiliau y mae'r defnyddiwr fel arfer yn ymgysylltu â nhw. Trwy wneud penderfyniad i brynu hoffter Instagram ar gyfer eich tudalen, rydych chi'n rhoi hwb i'ch cynnwys a allai gynyddu gwelededd yn gyflymach, a'ch cyflwyno i farchnadoedd arbenigol nad yw'ch brand wedi eu harchwilio eto.

Mae llwyfannau eraill yn codi swyddi gyda lefelau uchel o ymgysylltiad.

Os ydych chi'n mynd i brynu cyfryngau cymdeithasol “yn hoffi,” mae Instagram yn llwyfan i'w wneud. Gan fod y fformat yn canolbwyntio ar rannu lluniau, mae Instagram yn caniatáu i ddefnyddwyr brofi popeth sydd gan eich brand i'w gynnig yng nghledr eu llaw. Fe wnaeth hyd yn oed Facebook sylwi ar effaith anhygoel Instagram, a phrynodd y cais am fapio Doleri biliwn $ 1 yn 2012. Mae'r ddau gais yn cysylltu â'i gilydd yn ddi-dor, gan wneud rhannu ar draws llwyfannau lluosog yn awel i gleientiaid, ac oddi yno, yr awyr yw'r terfyn. Unwaith y bydd ymddiriedaeth wedi'i sefydlu ar gyfer eich busnes, bydd eich canlynol yn tyfu, a bydd eich cynnwys yn parhau i fod yn rymus ac yn berthnasol. Y cam cyntaf yn y broses wyrthiol hon yw meithrin ymgysylltiad. Pan fyddwch chi'n prynu mae Instagram yn hoffi, rydych chi'n gosod eich brand i fod yn agored i farchnadoedd amrywiol o faint a dylanwad annealladwy.

Gallai'ch brand ddefnyddio gic-gychwyn.

Mae'n garw allan yno. Mae'r ffordd tuag at Instagram organig iach yn dilyn yn hir ac yn galed, ac mae datblygu traffig proffil cyson yn golygu rhoi oriau hir. Yn ôl Arbenigwr Twf Cyfryngau Cymdeithasol, Talia Koren, gan adeiladu ar y canlynol unrhyw Mae llwyfan yn cymryd ymroddiad, sgil, ac, fe wnaethoch chi ddyfalu, llawer a llawer o amser. Drwy brynu hoff bethau ar Instagram, bydd eich brand yn cael ei gyfuno ar y daith i bresenoldeb cyfryngau cymdeithasol eang drwy ymhelaethu ar unwaith. Bydd hyn yn ei dro yn arwain at fwy o welededd a phresenoldeb brand, heb sôn am arbed oriau ac ynni gwerthfawr y gellir eu defnyddio'n well tuag at eich mentrau busnes eraill.

Cyfreithlondeb brand cynyddol.

"Prawf CymdeithasolYn derm a ddefnyddir i ddynodi ffenomen bwerus lle mae unigolion yn adnabod ymddygiad cymdeithasol cywir yn seiliedig ar ymddygiad pobl eraill. Mae bodau dynol yn pacio anifeiliaid yn ôl natur. Os yw unigolion yn gweld swydd gyda nifer uchel o “hoffi”, mae'r unigolion hynny yn debygol o ddod i'r casgliad ei bod yn briodol, neu hyd yn oed yn angenrheidiol, iddynt “hoffi” dweud y cynnwys hefyd. Mae Instagram yn ei hanfod yn ffordd o bersonoli'ch brand, ac i'w wneud yn fwy addas i'r defnyddiwr. Efallai y bydd Instagram yn ystyried nad yw proffil eu ffrind personol yn boblogaidd iawn, yn yr un modd ag y gellid ystyried proffil busnes ag ymgysylltiad isel yn amhoblogaidd. Mae hyn yn creu'r hyn a elwir yn “bwlch cyfreithlondeb, ”Lle mae anghysondeb rhwng hunaniaeth fwriedig brand, a sut y caiff y hunaniaeth honno ei derbyn gan y defnyddiwr. Felly, os oes gan broffil eich brand flas bachog ynglŷn â sut yr ydych yn canolbwyntio ar y gymuned ac wedi'ch cysylltu'n dda, ond nid oes unrhyw un yn ymgysylltu â'ch cynnwys, bydd y defnyddiwr yn casglu nad ydych mor gysylltiedig neu boblogaidd ag y dywedwch chi. Pan fyddwch chi'n prynu mae Instagram yn hoffi, gallwch bontio'r bwlch ar gyfer y cwsmer, a chynyddu dilysrwydd a dilyn brand.

Mwy o refeniw.

ROI yw'r llinell waelod. Yn y pen draw mae gan gyfraniad eich brand gydag Instagram y nod o gynyddu elw a throsi unigolion o wylwyr i gwsmeriaid. Yn y bôn, adolygiad o gynnwys y swydd yw nifer y “pethau” rydych chi'n eu derbyn ar swydd benodol. Prynu Mae Instagram yn hoffi cael elw uchel ar fuddsoddiad gan fod eich cynnyrch yn cael ei ystyried yn well neu'n fwy dibynadwy, ac mae defnyddwyr sy'n edrych ar eich tudalen yn fwy tebygol o brynu'r eitem benodol honno. Nid yw aelodau'r gynulleidfa bellach yn fodlon cael eu harwain gan hysbysebion rhwydwaith safonol wedi'u llenwi â chyffredinolrwydd disglair. Maent yn troi at adolygu safleoedd fel Yelp a Google, a do, Instagram, i gael gwybodaeth am gynhyrchion gan eu cyd-ddefnyddwyr. Po fwyaf yr ydych chi'n ei hoffi ar eich cynnwys, po fwyaf y bydd eich cynhyrchion yn cael eu ceisio. Mae prynu "hoffi" yn gyrru elw busnes i fyny trwy ddangos i ddefnyddwyr bod eich cynhyrchion o ansawdd uchel ac yn galw yn isel.

Felly beth mae hyn yn ei olygu i'ch brand?

Os ydych chi eisoes wedi cymryd y cam ac wedi gwneud proffil busnes ar Instagram ar gyfer eich brand, yn dda i chi, rydych chi ar y trywydd iawn. Mae gwerth y llwyfan yn hollbwysig wrth gysylltu brandiau â defnyddwyr a darparu golwg ymgolli ar ddiwylliant a chysyniad sefydliad ar gyfer darpar gleientiaid. Mae presenoldeb Instagram cryf yn hanfodol i gynllun marchnata unrhyw fusnes, ac mae'r presenoldeb hwnnw'n golygu “sylwadau” “cyfranddaliadau” a “hoffi”. Cofiwch, mae gan Instagram 500 miliwn o ddefnyddwyr dyddiol, ac er mwyn i'r defnyddwyr hynny sylwi arno, rhaid i'ch brand gael lefelau uchel o ymgysylltu. Mae prynu Instagram “hoff” yn darparu twf ymgysylltu cyflym ar unwaith, yn amlygu'ch brandiau i gynulleidfa ehangach, yn cynyddu cyfreithlondeb brand, a gallai fod yr hwb yr ydych ei angen i wneud y newid o arsyllwr i ddylanwadwr. Mae prynu “hoff” yn hanfodol Cymdeithasol Cyfryngau Marchnata dacteg, cyflwyno'r canlyniadau y mae eu hangen ar eich brand, lle mae ei angen fwyaf arnoch chi.

Buddsoddwch y ddoleri marchnata hynny lle rydych chi'n mynd i weld canlyniadau. Prynu Mae Instagram yn hoffi gan Mr Insta ac yn agor y drws i gynyddu cyfreithlondeb, presenoldeb ar y we ac elw eich brand.

Wedi'ch ymddiried gan 1,000,000 + Cleientiaid

Adolygiad Instagram

Darparodd TurboMedia yr hwb cyflym yr oedd ei angen arnom i gael ein tudalen Instagram ar y blaen a dechrau cael twf organig!

@love_4_queens
Adolygiad Instagram

Fe wnaethom roi cynnig ar sawl un o'r cystadleuwyr, ac roedden nhw bob amser yn addo gormod ac yn methu â chyflawni o gwbl! Rhoddodd TurboMedia yr hyn a ddywedasant y byddent, yn gyflym a heb unrhyw gamgymeriadau, yn UNIG. Diolch am eich help!

@everydayfashion4_u
Adolygiad Instagram

Un peth rydw i'n ei wybod, mae TurboMedia yn rhoi'r hyn yr ydym yn ei archebu bob tro! Mae ganddynt y tîm gwasanaethau a chymorth cwsmeriaid o'r safon uchaf rwyf wedi'u gweld ymhlith y cystadleuwyr!

@beach_vibez_vs

Dewch i weld beth mae ein cwsmeriaid yn ei ddweud pan fyddant yn prynu Instagram Yn hoffi gennym ni…

Cyflwyno eich adolygiad
1
2
3
4
5
Cyflwyno
Diddymu
Creu eich adolygiad eich hun
Hoffi Instagram
Gradd gyffredinol:
adolygiadau 0

Defnyddiwch y ffurflen archebu gyflym isod

Opsiynau prynu un-tro heb unrhyw danysgrifiad na thaliad cylchol

Gwasanaeth
Pris $
Gwasanaeth
Pris $
$6
$9
$ 14
$ 25
$ 39
$ 59
$ 89
$ 129
$ 179
Gwasanaeth
Pris $
$3
$7
$ 12
$ 17
$ 29
$ 49
$ 79
$ 129
$ 199
Gwasanaeth
Pris $
$9
$ 17
$ 29
$ 49

Mae rhywun o'r Unol Daleithiau wedi prynu
Dilynwyr Instagram 2000
Oriau 2 yn ôl

Mae rhywun o Ganada wedi prynu
Dilynwyr Instagram 1000
1 awr yn ôl

Mae rhywun o Fecsico wedi prynu
Dilynwyr Instagram 5000
Munud 15 yn ôl

Mae rhywun o'r Deyrnas Unedig wedi prynu
Dilynwyr Instagram 500
Munud 2 yn ôl

Mae rhywun o Awstralia wedi prynu
100 Instagram Likes
Munud 7 yn ôl

Mae rhywun o Japan wedi prynu
Dilynwyr Instagram 5000
Munud 22 yn ôl