تماس با ما

لطفا ما را بررسی کنید پرسش و پاسخ برای پیدا کردن پاسخ فوری قبل از تماس با ما.

ما توسط یک تیم مدیریت می شود که در مورد اعضای وفادار ما مراقبت می کند. یک پیام به ما بفرستید و می توانید اعتماد کنید که ما در ساعت 24-72 پاسخ خواهیم داد.

شما می توانید ما را در رسیدن support@turbomedia.zendesk.com

لطفا مشخصات خود را در مشخصات خود را در پیام خود برای خدمات سریعتر شامل کنید.

کسی از ایالات متحده خریداری کرده است
Followers اینستاگرام 2000
ساعت 2 پیش

کسی از کانادا خریداری کرده است
Followers اینستاگرام 1000
ساعت 1 پیش

کسی از مکزیک خرید کرده است
Followers اینستاگرام 5000
دقیقه 15 پیش

کسی از پادشاهی متحده خریداری کرده است
Followers اینستاگرام 500
دقیقه 2 پیش

کسی از استرالیا خریداری کرده است
100 Instagram Likes
دقیقه 7 پیش

کسی از ژاپن خریداری کرده است
Followers اینستاگرام 5000
دقیقه 22 پیش